Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.

Opdrachtgever:
ABB Bouwgroep
Thema:
Gebieds- en projectontwikkeling
Contactpersoon:
Iris Ruysch

Wat doen we

In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland. ABB is een van de meerdere ontwikkelpartners die keken naar een woon- en voorzieningenprogramma op deze te ontwikkelen locatie. Daar is een concept stedenbouwkundig ontwerp uit gekomen waarna de vraag voor een Quickscan op het klaarliggende plan volgde.

Met de implementatie van extra woningen en voorzieningen is er ook impact op de mobiliteit en ruimte van de omgeving. Als je volgens de traditionele parkeernorm zou bouwen, zit je soms op twee parkeerplekken per woning. 2500 woningen zouden dan 5000 extra auto’s betekenen, wat het omliggende wegennet niet aan zou kunnen. Zeker daar er momenteel al veel verkeersdrukte is in de omgeving. Daardoor is het van extra belang dat er anders gekeken wordt naar mobiliteit.

We behandelen in de Quickscan eerst vragen als ‘Hoe bereikbaar is het (toekomstige) gebied?’, ‘Wat zijn de ontsluitingswegen?’, ‘Hoe bereikbaar is het met het OV, met de auto en met de fiets?’ en ‘Wat zijn de plannen voor de toekomst?’ Ook is van belang wie er komen te wonen, werken en recreëren. Wat is de doelgroep en wat is de behoefte van die doelgroep qua mobiliteit? 

Die behoefte is niet altijd één op één met de parkeernorm. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een doelgroep komt te wonen die vanuit het CROW een parkeernorm heeft van twee, maar dat wij zien dat het toch een andere soort doelgroep is, waarbij slechts een auto ook voldoende is omdat de reisbehoefte is afgenomen. Door thuiswerken, andere levensstijlen en dergelijken. Zo zien we dat de mobiliteitsbehoefte niet altijd gelijk is aan de normen die worden gesteld.

Tegelijkertijd hebben we er ook mee te maken dat het anders zal moeten.  We willen ook stimuleren dat men niet 100% meer gefaciliteerd wordt met de auto, maar dat mensen kunnen uitwijken naar alternatieven. Die moeten er dan wel zijn. Stougjesdijk is niet het centrum van Rotterdam en er is geen metro voorhanden en slechts af en toe een bus. Daarop hebben we de analyse gedaan: wat is er nodig qua mobiliteit om de nog groter wordende verkeersdrukte te ontlasten? 

Waarom we het doen

Het is een mooie uitdaging om een advies neer te leggen dat in lijn ligt met de gemeentelijke en provinciale ambities en met de ambities van de ontwikkelende partijen. Op het gebied van klimaat, energie en natuurlijk mobiliteit. En misschien nog wel het belangrijkste, hoe die ambities zich verhouden met de behoeften van de doelgroepen. Alle partijen willen een duurzame omgeving creëren waarin de mens voorop staat. We stelden negen voorwaarden op die nodig zijn om de gemeenschappelijke ambities te bereiken.

Voorbeelden daarvan zijn de parkeernormen reduceren en het OV een volwaardig alternatief maken door o.a. een hoogwaardig fietsnetwerk en inzet op deelvervoer. Ook vloeit er een uitwerking uit voort waarin we aangeven wat deze maatregelen en voorwaarden voor reductie opleveren t.o.v. van de CROW-normen en de visie van de gemeente. Uit deze scan kwam een reductie van 47% op de CROW-norm naar voren en 31% op de gemeentelijke visie.

In de uitwerking hebben we naar twee varianten gekeken voor het voorzieningencluster. In het totale project is ook gekeken naar voorzieningen en was de leidende vraag vanuit de ontwikkelaars: willen we één centrum of toch twee kernen? Onze conclusie was één kern waar een buslijn aantakt. Door een centrale plek voor alle voorzieningen voorkom je de stimulatie van overbodige beweging in het gebied en dat mensen toch weer sneller de auto zullen pakken. Dit wel in combinatie met kleinere mobiliteitshubs verspreid in het gebied, zodat de hoofdkern goed te bereiken is met fietsen, scooters en in de toekomst wellicht stepjes. 

Het Resultaat

Na het uitvoeren van de Quickscan kwamen we tot 11 essentiële punten waar aandacht aan besteed moet worden om tot een naadloze implementatie te komen van de mobiliteitsvisie. Belangrijk uitgangspunt is dat de mens centraal staat. Een R-net busverbinding is essentieel om een snelle verbinding naar andere OV mogelijkheden te bewerkstelligen. Ook verbindt het fietsnet in Oud-Beijerland het oosten met het westen, maar is niet aantrekkelijk en dat heeft invloed op potentiële bewoners. Daarom is het aanbieden van alternatief (deel-) vervoer als (deel-) auto’s, fietsen en speedpedalacs belangrijk. Door het lagere aantal parkeerplekken zal de leefbaarheid enorm worden verhoogd, door o.a. de toename van groen en sociale ontmoetingsplekken.

Het advies voor verdere uitwerking van het plan ligt nu klaar, daarin adviseren we de Quickscan verder uit te werken en over te gaan tot een meer diepgaande analyse. Een analyse die ervoor zal zorgen dat er specifieke hoeveelheden gerealiseerd kunnen worden en we kunnen bijdragen aan een fantastisch leefbare, groene en relatief autoluwe woonwijk.
Met het recentelijk tekenen van het hoofdlijnenakkoord gaat het project naar de volgende fase en hopen we dat de gelegde ‘quick-kiem’ tot een fantastisch bos van duurzame mobiliteit leidt in deze wijk!

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Project Management

Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

Opdrachtgever: Gemeente Altena
De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu