Mobiliteitsvraagstukken gemeente Altena

De gemeente Altena heeft ons verzocht om verschillende vraagstukken op het gebied van verkeer en mobiliteit aan te pakken. Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies.

Opdrachtgever:
Gemeente Altena
Thema:
Minder hinder
Contactpersoon:
Ahmed Hashish

Wat we doen

We zijn door de gemeente Altena gevraagd om diverse verkeerskundige- en mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Voor verkeerskundige vraagstukken hebben we een uitgebreide en brede ervaring. Als er zich onveilige verkeerssituaties voordoen in gemeenten zorgen wij dat ze veilig worden. Als er een veilige situatie bestaat, zoeken we de grenzen binnen de bestaande veiligheid om doorstroom te verbeteren. Met andere woorden: desnoods maken we rotondes vierkant en bouwen we van vluchtheuvels bruggen.

Binnen de vraagstukken doen we ook participatietrajecten met bewoners en bedrijven. We stellen verkeersplannen op en doen verkeerskundig advies. We dragen er zorg voor dat het gerealiseerd wordt, doen daar een check op en monitoren het project of traject.

Daarnaast lossen we ook mobiliteitsvraagstukken op binnen de bestaande gemeentelijke mobiliteitsvisie, in dit geval de gemeente Altena. We zijn daarin ook ambtenaar. We bereiden ambtelijke stukken voor die ter besluitvorming bij de bestuurder(s), het college en/of de Raad worden voorgelegd. We zorgen dat deze stukken goed landen en het geaccordeerd wordt.

Waarom we het doen

Binnen de gemeente Altena zorgen we dat het verkeer veiliger, bereikbaarder, leefbaarder en duurzamer wordt.

In samenwerking met de provincie en OV-partijen helpen we de hubs rondom de grote OV-knooppunten in de gemeenten aantrekkelijker en aangenamer te maken voor de reiziger. Dit heeft geleid tot een helder overzicht van de benodigde voorzieningen per hub. De komende periode zullen deze voorzieningen worden vastgesteld op bestuurlijk niveau, met daarna de uiteindelijke realisatie. Tevens zijn de verbindingen binnen het OV comfortabeler en sneller gemaakt om de stap naar het OV te verkleinen. Samen met de verschillende stakeholders inventariseren we welke fysieke knelpunten de bestuurders en passagiers ondervinden en stellen aan de hand daarvan een lijst met maatregelen op, stellen deze ambtelijk en bestuurlijk vast en zijn tot slot betrokken bij de uitvoering.

Deze gemeentelijke visie overlapt met de eigen doelstellingen van FMN. Binnen de doelstelling vloeien een paar speerpunten uit waar wij specifiek op letten zoals het OV, OV-fietsen en gezamenlijk in een nog soepelere structuur kunnen worden ondergebracht. Samen met de gemeenten zoeken we het uit, vóór de gemeente. In die samenwerking wordt uitgezocht hoe we kunnen voldoen aan de uitgangspunten. Altena is een van de grotere gemeenten van Nederland en we zijn dan ook trots op de samenwerking.

Het resultaat

Het resultaat van de samenwerking heeft geen kop en een staart, maar valt te duiden door de vele kleine winsten in een aanhoudende inspanning. We hebben ervoor gezorgd dat er meerdere projecten zijn gerealiseerd in de gemeente Altena. Mede dankzij FMN is er een bereikbaarder, veiliger, duurzamer en leefbaarder Altena! 

Meer weten? Lees hier onze andere projecten

Vastgoed en Strategie

Quickscan bereikbaarheid Stougjesdijk Oost

Opdrachtgever: ABB Bouwgroep
In opdracht van de ABB Bouwgroep voerden we een Quickscan uit op het gebied van (duurzame) Mobiliteit voor de uitbreidingslocatie Stougjesdijk-Oost in Oud-Beijerland.
Programmamanagement

Mobiliteitsmakelaar Rivierenland: realisatie van de maatregelen

Opdrachtgever: Regio Rivierenland
Door middel van de uitkomsten van een gebiedsanalyse bouwden we een passend maatregelpakket voor de regio op. Een integraal pakket dat werkgevers en voornamelijk werknemers stimuleert andere mobiliteitskeuzes te maken in het woon-werkverkeer.
Menu