Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Future Mobility Network B.V., hierna te noemen: “FMN” en een Opdrachtgever waarop FMN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien FMN bij de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt, zijn de algemene voorwaarden van die derden eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdigheid zullen de voor FMN gunstigste bepalingen gelden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FMN en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien FMN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FMN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van FMN zijn vrijblijvend. Indien opdrachtgever akkoord gaat met een offerte of aanbieding, is FMN gerechtigd deze te weigeren zodat er geen overeenkomst tot stand komt. Een offerte of aanbieding die niet binnen 14 dagen is geaccepteerd komt in elk geval te vervallen. 

2.2 FMN kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde aantal benodigde uren, gelden als een inschatting van de benodigde uren. Het daadwerkelijk aantal benodigde uren kan afwijken.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, leges- of vergunningskosten, tenzij anders aangegeven.

2.5 Alle door FMN verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht FMN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat FMN de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zij met de uitvoering ervan start.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de tekst van de overeenkomst, de aard of de strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Is overeengekomen dat de opdracht op een bepaalde locatie zal worden uitgevoerd, dan zorgt de Opdrachtgever, op eigen kosten, voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd tenzij anders is overeengekomen. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is FMN niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

4.2 Opdrachtgever zal, ingeval sprake is van een evenement, zelf een evenementenverzekering afsluiten.

4.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan hij weet dan wel waarvan hij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan FMN te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

4.4 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht inlogcodes, passwords of andere toegangscodes verstrekt aan FMN, blijft Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor deze inlogcodes en voor het periodiek aanpassen ervan. FMN zal de inlogcodes, passwords of andere toegangscodes niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor deugdelijke beveiliging van zijn website(’s) en andere (digitale)systemen.

4.5 FMN is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien:

 • Opdrachtgever niet, dan wel niet in voldoende mate, aan een verplichting heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 1 t/, 4.4 in deze algemene voorwaarden;
 • de door FMN ingeschakelde derde(n) de opdracht niet nakom(t)en, zonder dat dit is toe te rekenen aan FMN. (FMN zal zich in dat geval inspannen om (een) andere derde(n) in te schakelen);
 • Opdrachtgever schade lijdt in verband met het verstrekken van of misbruik maken van inlogcodes, passwords of andere toegangscodes.

4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).

4.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

4.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door hem ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoekers van een evenement.

4.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling van naheffingen. Opdrachtgever vrijwaart en stelt FMN volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

4.11 Opdrachtgever is er mee bekend dat in te schakelen derden, waaronder artiesten of presentatoren een evenement op korte termijn nog kunnen afzeggen. FMN is voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk. FMN zal zich in zo’n geval inspannen om passende vervanging te regelen.

5. Prijs en betaling

5.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 De overeengekomen prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten van de verleende opdracht, en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven.

5.3 De overeengekomen prijs wordt, tenzij anders is overeengekomen, per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.4 FMN is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, kosten van derden), vooraf in rekening te brengen.

5.5 FMN is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 FMN mag de overeengekomen prijs tevens verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan FMN, dat in redelijkheid niet van FMN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5.7 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FMN aan te geven wijze. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn.

5.8 Indien Opdrachtgever in gebreke blijkt in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

5.9 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FMN verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.10 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

6. Annulering, opschorting en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, alsmede de door derden te factureren materialen of diensten, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 Indien de opdracht (mede) het organiseren van een evenement in houdt, dan dient Opdrachtgever in geval van annulering van dit evenement de navolgende kosten aan FMN te voldoen, in geval van annulering:

 • in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment van het evenement, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment van het evenement, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment van het evenement, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment van het evenement, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
 • in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment van het evenement en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).

6.3 Indien op het moment van annulering de schade van FMN hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 2 in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan FMN te vergoeden.

6.4 FMN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst FMN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FMN kan worden gevergd.
 • Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.

6.5 Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van FMN op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FMN tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is FMN gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

6.7 Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van FMN onverlet.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtnemer is, dan wel wordt, uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder, doch niet beperkt tot, het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder, doch niet beperkt tot, uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die FMN in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop een gebruiksrecht, uitsluitend voor hetgeen waartoe het door FMN is gemaakt.

7.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien FMN door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever FMN, de werknemers van FMN en/of door FMN ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

7.3 Door het in het kader van de opdracht aan FMN ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan FMN deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.

7.4 Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, zijn gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij FMN uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMN worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

8. Klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan FMN.

8.2 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FMN in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient FMN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.3 Indien een klacht naar de mening van FMN gegrond is, zal zij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal FMN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

8.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Overmacht

9.1 Indien FMN haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde derde, annulering door derden, niet of niet-tijdige levering door toeleverancier(s), storingen in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van FMN, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat FMN alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat FMN in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

9.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in artikel 10.1 zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot FMN behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).

10. Aansprakelijkheid

10.1 In geval sprake is van een evenement, is opdrachtgever gehouden een passende evenementenverzekering af te sluiten. Deze verzekering mag geen regres nemen op FMN (opdrachtnemer vrijwaart FMN hiervoor) en gaat ook voor aansprakelijkheid van FMN.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van FMN jegens Opdrachtgever of derden is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door FMN afgesloten verzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van FMN in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur van de betreffende maand waar de schade betrekking op heeft, met een maximum van € 5.000,- (tweeduizend euro).

10.3 FMN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FMN is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens. FMN is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.

10.4 FMN is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

10.5 FMN is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever inlogcodes, passwords of andere toegangscodes aan FMN heeft verstrekt, hieronder begrepen doch niet beperkt tot schade die is aangericht door hackers of personen die zich ongeautoriseerd toegang hebben verschaft tot websites en andere systemen van Opdrachtgever.

10.6 FMN is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. FMN is niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FMN. De bewijslast hiervoor rust bij Opdrachtgever.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart FMN tegen alle aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

11. Vrijwaring; verjaringstermijn

11.1 Indien Opdrachtgever aan FMN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke.

11.2 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FMN en de door FMN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FMN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit rechtsbetrekkingen tussen FMN en Opdrachtgever, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Menu