Smart Mobility Concepten

Richtlijnen om innovatieve mobiliteit toe te passen in gebouwde omgeving in binnenstedelijk gebied

Voor de periode tot en met 2040 ligt er een grote binnenstedelijke verdichtingsopgave voor Den Haag. Een groot deel van deze verdichtingsopgave zal gerealiseerd (moeten) worden in het Central Innovation District (CID), inclusief de Binckhorst. Het gebied ligt in het hart van de stad en de regio en heeft het een goede aansluiting op snelwegen. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt de autobereikbaarheid nog verder verbeterd. Volgens de huidige inzichten en plannen worden er binnen het gebied van het CID circa 23.500 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Om bij te dragen aan deze verdichtingsopgave en de ambitie van de Gemeente Den Haag om de stad voor te bereiden op de toekomst zijn wij gevraagd om vanuit onze future mobility bril naar het vraagstuk te kijken.

Vanuit onze ervaring en kennis op het gebied van innovatieve mobiliteitstoepassingen stellen wij een vijftal informatieve factsheets op waarin omschrijven wat er er benodigd is qua digitale en fysieke infrastructuur, data & systemen en wat voor consequenties dit met zich meebrengt in termen van benodigde kosten voor realisatie, exploitatie, beheer en onderhoud.  

Om te kunnen verdichten is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. De verwachte groei in woon- en arbeidsplaatsen vertaalt zich op basis van een eerste kwalitatieve analyse en modelberekeningen uit tot een aanzienlijke groei van verplaatsingen op het beschikbare netwerk

Waarom we dit doen

“De mobiliteitstransitie” houdt in het creëren van een duurzaam mobiliteitssysteem, die ook de groeiende stad bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig houdt. De mobiliteitstransitie moet het mogelijk maken om binnen de wettelijke kaders ten aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid de gewenste (maximale) verdichtsopgave te realiseren. Het toewerken naar een mobiliteitssysteem dat past bij de uitdagingen van een groeiende stad, zonder de noodzaak om grootschalige infrastructurele projecten te realiseren voor het autoverkeer. Vanuit de samenwerking tussen het Rijk en de Regio in de preverkenning zijn voor het CID de volgende drie doelen gedefinieerd:

  1. Het mogelijk maken van de verstedelijking, faciliteren van de gebiedsontwikkeling en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst.
  2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het voorkomen, verminderen en/of oplossen van NMCA-knelpunten in het (regionaal) OV en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID – Binckhorst. 
  3. Het bijdragen aan het realiseren van regionale ambities rond het openbaar vervoer en fiets.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het de ambitie om het gebied autoluw in te richten en tegelijkertijd te streven naar het realiseren van een modal shift naar langzaam verkeer, OV en (de introductie van) nieuwe vormen van mobiliteit. Dit laatste hangt onder de noemer van Smart Mobility.

 

Resultaat

De informerende factsheets zijn gericht aan gemeentelijke medewerkers, die vanuit bijvoorbeeld beleidsontwikkeling, projectuitvoering en/of handhaving in aanraking komen met bepaalde Smart Mobility concepten. Het doel van de factsheets is bewustzijn en inzicht te scheppen ten aanzien van de benodigdheden en bijbehorende consequenties van een aantal Smart Mobility concepten op het moment dat de gemeente deze op enig moment van plan is te realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin