N3 Overbruggingshubs

De Wantijbrug was onverwachts toe aan groot onderhoud. Als belangrijke verbinder tussen de A15 en A16 werd veel verkeershinder verwacht in het gebied. Om het probleem te verzachten werden op strategische locaties vijf mobiliteitshubs geplaatst.

De Wantijbrug was onverwachts toe aan groot onderhoud. Als belangrijke verbinder tussen de A15 en A16 werd veel verkeershinder verwacht in het gebied. De Verkeersonderneming plaatste daarom de volgende uitvraag: “Op (tijdelijke) P&R’s beschikbaar gesteld door wegbeheerders (gemeente, provincie of RWS) inrichten van een voorziening waar tijdens de afsluiting van de brug (elektrische) deelauto’s, deelfietsen, elektrische deelfietsen en evt. andere innovatieve voertuigen met een toelating op de openbare weg ter beschikking worden gesteld.” 

In zeer kort tijdsbestek (5 weken) is toen door Future Mobility Network een vijftal hubs gerealiseerd. Op strategische locaties werden hubs geplaatst, waardoor het gebruik van bestaand openbaar vervoer konden versterken, overstapmomenten (first en last mile) vergemakkelijken en een alternatief bieden voor traditionele mobiliteit zoals de auto.

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Future Mobility Network verzorgt programmamanagement voor het opzetten van de hubs, is aanspreekpunt voor de opdrachtgever en contractpartner voor de voertuigleveranciers. Wij hebben met verschillende voertuigleveranciers afspraken gemaakt om samen verschillende innovatieve vervoersconcepten aan te bieden.

De focus van de hubs ligt op het aanbieden van diverse (elektrische) voertuigen, zodat de behoefte om met de auto te reizen afneemt. Gebruikers maken kennis met nieuwe vormen van mobiliteit om het vervoersprobleem op te verzachten en hopelijk om een gedragsverandering te inspireren.
De voertuigen kunnen gebruikt worden via de eigen apps van de voertuigaanbieders, het ontwikkelen van een overkoepelende app is voor een korte termijn implementatie niet wenselijk.

Door zonder tussenpartij hubs te implementeren kunnen kosten lager gehouden worden en meer gestuurd worden op de vorm (voertuigen en stallingen) en mate (aantallen) van implementatie. Door deze aanpak kunnen wij op korte termijn een duurzame oplossing bieden voor lange termijn problemen.

Waarom we dit doen

De hubs worden ingezet als aanvulling het bestaande openbaar vervoer netwerk, om aansluitend fijnmazig vervoer te verzorgen en zo openbaar vervoer aantrekkelijker te maken als vervoersoptie van deur tot deur. Nu wordt de auto nog als meest gebruikte modaliteit gezien, waarbij het deur tot deur comfort als belangrijkste reden wordt gegeven. Door overvloedig auto gebruik ontstaan veel (dure) files, die problemen als congestie, uitstoot en irritatie in het verkeer ten gevolge hebben. Door elektrische en gewone fietsen aan te bieden bieden wij een duurzaam alternatief. 

Mede door de (verwachte) groei van de steden en de toename van grote onderhoudsopgaven aan bijvoorbeeld verkeersknooppunten en bruggen ontstaan er steeds meer knelpunten en congestie in de verschillende vervoersnetwerken. Binnen het verkeersnetwerk is de regelruimte simpelweg op. Dit vraagt om innovatieve alternatieven zodat comfortabel reizen voor iedereen mogelijk is en ook blijft. Doordat deze alternatieven duurzaam zijn dragen ze direct bij aan een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving.

Resultaat

Op vijf strategische locaties rondom de Wantijbrug en bij ov-knooppunten en P+R-locaties zijn mobiliteitshubs geplaatst. Op deze hubs worden een combinatie van gewone fietsen en elektrische fietsen aangeboden.

Opdrachtgever

Partners

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin