Vervolg KTM A15

De eerste fase van het uitvoeringsplan KTM A15 is inmiddels in de uitvoeringsfase. Momenteel wordt de tweede fase van het uitvoeringsplan KTM A15 voorbereid. Dit doen wij door middel van het inzetten van zogeheten 'projectfiches' waarin onder andere data wordt gebruikt voor de effectieve inzet van innovatieve maatregelen

In het project rondom de Korte Termijn Aanpak voor de Verkeersonderneming zijn wij verantwoordelijk voor de project- en procesbeheersing. De korte termijn aanpak beoogt een samenhangende aanpak die bestaat uit mobiliteitsmanagement- en verkeersmanagementmaatregelen voor het personenverkeer, bestelverkeer en vrachtverkeer om de bereikbaarheid in en rondom de Drechtsteden te vergroten. 

De bereikbaarheid op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem is door de op één na duurste file van Nederland namelijk sterk verlaagd. Er staan dagelijks, zowel in de ochtend- als in de avondspits, files in beide richtingen. Met de beoogde groei met 25.000 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen in het gebied komt de bereikbaarheid van het gebied nog verder onder druk te staan. In het vervolg van de KTM A15 aanpak hopen wij middels projectfiches maatregelen in te zetten op de plekken waar deze het meest effectief zijn. Zo dragen we weer bij aan de verkeersproblematiek op de A15. 

Smart mobility pictogram

Contact

Adviseur

Wat we doen

Wij voeren regie op het gehele programma en sturen daarmee inzet van de projectfiches aan. Binnen deze ‘fiches’ vallen gedefinieerde projecten die we op strategische locaties ‘inzetten’, vergelijkbaar met strategisch beslissingen maken tijdens pokeren. 

Hiernaast stemmen wij af met de externe opdrachtgevers, enerzijds via het projectmanagementteam KTM A15 (Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Drechtsteden) en anderzijds via het opdrachtgeversoverleg KTM A15 (Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De aanpak van de A15 is een interdepartementaal probleem. 

Daarnaast moeten intern de verschillende deelprojectleiders van de projecten binnen de fiches aangestuurd worden op inhoud, planning en verantwoording. Tenslotte moet er een gedegen evaluatie opgezet en aangestuurd gaan worden zodat we daadwerkelijk ook rond de zomer de doelstelling kunnen verantwoorden.

Waarom we dit doen

De Verkeersonderneming, opgericht door o.a. Ministerie I&W, is als regionale uitvoeringsorganisatie gevraagd door het Ministerie I&W, Provincie Zuid-Holland en Drechtsteden een voorstel te doen voor een gefaseerde aanpak voor de uitwerking en uitvoering van een aantal maatregelen binnen de KTM A15 voor het traject A15 Ridderkerk – Gorinchem.

Middels de inzet van de projectfiches hopen wij de verkeersproblematiek die er heerst op het traject en daardoor in het omgelegen gebied. Voor de opdrachtgevers KTM A15 is het van belang dat de maatregelen kosten effectief uitgevoerd worden en dat er gestuurd gaat worden op een taakstellende doelstelling van 1000 structurele spitsmijdingen en 10-15% VVU Reductie.

Resultaat

Onze rol binnen dit project is die van programmamanager, waarbij de afstemming tussen alle verschillende betrokken partijen en het schrijven van de uitvraag onze hoofdtaak is. Hiermee hopen we een afname van de verkeersdrukte op de A15 te realiseren. 

De volgende projectfiches worden uitgewerkt en ingezet: 

  • Mobiliteitsmanagement: Logistiek
  • Mobiliteitsmanagement: Bedrijven
  • Mobiliteitsmanagement: Bewoners
  • Verkeersmanagement

Opdrachtgever

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin