IVPOW

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheid om van het bereikbaarheidsprobleem in de regio op te vangen door fijnmazig vervoer over water.

vervoer over water om bereikbaarheidsprobleem op te lossen met autonome taxi's

IVPOW staat voor Innovatief Vraaggestuurd Personenvervoer Over Water. In opdracht van de regio Drechtsteden en in samenwerking met Rebel doen wij in dit project een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van het bereikbaarheidsprobleem in de regio op te vangen door fijnmazig vervoer over water. Dit aanvullende netwerk van kleine, op afroep gestuurde (autonome) bootjes zal de bereikbaarheid van de regio verbeteren door enerzijds bedrijven via het water te verbinden aan andere modaliteiten, maar ook door een alternatief te bieden voor de auto om het wegennet te ontzien.

Contact

Adviseur

Contact

Adviseur

Wat we doen

In dit project is allereerst middels een haalbaarheidsstudie gekeken naar de usecase, systeemkenmerken, infrastructuur en de businesscase. Hierbij werden beschikbare (en in ontwikkeling zijnde) innovaties op het gebied van kleinschalig personenvervoer over water in kaart gebracht.
De volgende fase bestaat uit het uitwerken van een implementatieplan. Tijdens de ontwikkeling van het implementatieplan worden de vier stappen volledig tot in detail uitgewerkt. Vervolgens wordt op basis van de verschillende stappen een advies gegeven. Op basis van dit advies kunnen keuzes gemaakt worden voor de verdere uitvoering van het project, zoals: welke techniek en voertuigleverancier(s) te benaderen, welke infrastructurele aanpassingen vereist zijn, welke route de grootste toegevoegde waarde heeft, en welke afspraken gemaakt dienen te worden rondom veiligheid, etc. Tevens zal er een koppeling gemaakt worden met (wetenschappelijke) onderzoekslijnen en worden mogelijke subsidieregelingen in kaart gebracht.

Waarom we dit doen

Door de bedrijvigheid en de groei van toerisme staat de bereikbaarheid van de regio onder druk. Bovendien leidt groot onderhoud aan de autoweg N3 (ook wel Randweg Dordrecht) tussen 2020 en 2022 tot “(grote) hinder”, aldus Rijkswaterstaat[1]. Om toch de bereikbaarheid van bedrijven in de regio op pijl te houden – en zo mogelijk te verbeteren – hebben de Drechtsteden onderzocht of innovatief vraaggestuurd Personenvervoer over Water (ivPoW) daaraan kan bijdragen.

[1] Werkzaamheden N3: nu hinder, straks profijt. Rijkswaterstaat (2018). Beschikbaar via: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/01/werkzaamheden-n3-nu-hinder-straks-profijt.aspx

Resultaat

Met de opdrachtgever wordt nu gekeken of we de daadwerkelijke bekostiging voor het project rond kunnen inclusief een daaraan gekoppelde Letter of Intent. 

Opdrachtgever

Regio Drechtsteden

Partners

vervoer over water om bereikbaarheidsprobleem op te lossen met autonome taxi's
Autonome boot om bereikbaarheidsprobleem op te lossen

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin